Evgeosinklinala

Evgeosinklinala predstavlja unutrašnji deo geosinklinalnih pojaseva koji se odlikuju intenzivnom magmatskom aktivnošću, i to naročito izlivima bazičnih stena (ofiolita); velikom debljinom različitih, pre svega vulkanogeno-sedimentnih tvorevina, zatim, tvorevinama flišne formacije, i drugim. Snažne orogene pokrete (nabiranje, navlačenje) prati granitoidni magmatizam i regionalni metamorfizam.

Termin eugeosinklinala vezan je za teoriju o geosinklinalama, koja je u 20. veku potisnuta teorijom tektonike ploča.

VezeUredi