Flavije Eutropije je bio rimski istoričar koji je živeo i radio u drugoj polovini 4. veka. Zna se da je držao položaj carskog sekretara (magister memoriae) u Konstantinopolju i da je pratio cara Julijana (361-363) u pohodu na Persijance (363). Živeo je i za vreme vladavine cara Valensa (364-378), kome je posvetio svoju Kratku istoriju Rima (Breviarium historiae Romanae).

Njegova Kratka istorija Rimau deset knjiga je sažet pregled istorije Rima od osnivanja grada do Valensovog stupanja na vlast. Sastavljena je sa puno pažnje, na osnovu najpristupačnijih izvora. Uopšte uzev, napisana je nepristrasno, jasnim i prostim stilom. Mada jezik kojim je pisana u nekim slučajevima nije baš najuzorniji, dugo vremena je bila omiljen udžbenik. Kao istorijsko delo ima malu vrednost, jer se mahom zasniva na drugim izvorima, ali je u nekoj meri i korisna pošto nadopunjuje merodavnije izvore. Za rani period istorije Rima Eutropije se oslanjao na izvode iz Tita Livija, a za kasnije periode koristio (danas izgubljenu) tzv. Enmanovu carsku istoriju (Enmannsche Kaisergeschichte). Pavle Đakon je proširio Eutropijevu istoriju do Justinijanovog vremena, a Landulf do vremena cara Lava Jermenina (813-820)

Sačuvani su prevodi na grčki od Peanija (oko 380) i Kapitona Licija (6. vek), od kojih je prvi najpotpuniji.

Spoljašnje vezeUredi