Eparhijski savjet

Eparhijski savjet je predstavništvo u poslovima eparhijske crkvene samouprave.


U Eparhijski savjet ulaze:

Članove sveštena lica imenuje Sveti arhijerejski sinod, a članove svetovna lica postavlja Patrijaršijski upravni odbor, i jedne i druge na predlog nadležnog arhijereja.

Predsjednik eparhijskog savjeta je arhijerej ili arhijerejski zamjenik, ako je arhijerej spriječen da uopšte prisustvuje sjednicama.

Ako bi arhijerej u toku rada eparhijskog savjeta bio privremeno sprečen da sjednicama predsjedava, zamjenjuje ga u predsjedavanju potpredsjednik savjeta.

Potpredsjednika iz redova članova svetovnjaka i dva sekretara, jedno svešteno i jedno svetovno lice, bira eparhijski savjet iz svoje sredine prostom većinom glasova.

Mandat članovima eparhijskog savjeta traje šest godina. Eparhijski savjet saziva arhijerej, odnosno administrator, u sjedište eparhije najmanje jedanput godišnje u redovno zasjedanje, a u vanredno po potrebi.

Eparhijski savjet može punovažno rešavati kad je prisutna natpolovična većina članova i donosi odluke većinom glasova. Pri jednakoj podjeli glasova odlučuje glas onoga koji predsjedava.

Djelokrug uredi

Eparhijski savjet:

 • stara se o sredstvima za podmirenje materijalnih potreba eparhije;
 • donosi za potrebe eparhije godišnji predračun rashoda i prihoda, sastavlja završni račun, i šalje ih na odobrenje Patrijaršijskom upravnom odboru;
 • ustanovljava za potrebe eparhije razrez prinosa na crkvene opštine i manastire i odluke o tom dostavlja Patrijaršijskom upravnom odboru, koji ih odobrava u saglasnosti sa Svetim arhijerejskim sinodom;
 • donosi odluke o zaduženju i otuđenju eparhijske imovine, i podnosi ih na odobrenje do sume od 2.000.000 dinara Patrijaršijskom upravnom odboru a preko te sume Patrijaršijskom savjetu;
 • konačno rješava o otpisivanju potraživanja koja pripadaju eparhiji, a za koja se dokaže da se ne mogu naplatiti, i rashodovanju stvari te imovine, i to kod potraživanja do 50.000. dinara i kod rashodovanja stvari do 100.000 dinara, a preko tih suma dostavlja svoju odluku Patrijaršijskom upravnom odboru na odobrenje;
 • rješava o vođenju i odustajanju od parnica, kao i o poravnanju u pogledu eparhijske imovine, a ako je vrijednost parnice, odnosno poravnanja, veća od 200.000 dinara, dostavlja svoju odluku na odobrenje Patrijaršijskom upravnom odboru;
 • izdaje uputstva, po odredbama koje propiše Patrijaršijski savet, o upravi, rukovanju i kontroli eparhijskih dobara, fondova, zadužbina (zaklada) i drugih raznih ustanova;
 • osniva eparhijske fondove i religiozne, dobrotvorne, crkveno-prosvjetne i druge korisne ustanove i zavode;
 • određuje iz svoje sredine redovne članove za eparhijski upravni odbor, kao i njihove zamjenike;
 • podnosi višim nadležnim crkvenim vlastima molbe, predstavke i prijedloge o predmetima i potrebama koji se tiču dotične eparhije ili cijele Crkve;
 • podnosi Patrijaršijskom upravnom odboru izvještaj o svome radu.

Vidi još uredi