Enamin je nezasićeno jedinjenje proizvedeno reakcijom aldehida ili ketona sa sekundarnim aminom, i naknadnim gubitkom H2O molekula.[1][2]

Opšta struktura enamina

Reč "enamin" je izvedena iz sufiksa en-, hemijske klase alkena, i reči amin. To je analogno sa enolima, koji su funkcionalne grupe koje sadrže alken (en-) i alkohol (-ol).

Ako je jedan od azotnih supstituenata atom vodonika, H, on je tautomerna forma imina. On obično prelazi u imin; mada postoji nekoliko izuzetaka (kao što je anilin). Enaminsko-iminski tautomerizam se može smatrati analognim sa ketolno-enolnim tautomerizmom. U oba slučaja, atom vodonika menja lokaciju između heteroatoma (kiseonika ili azota) i drugog atoma ugljenika.

Enamini su dobri nukleofili i baze.

ReferenceUredi

Vidi jošUredi