Elektroprivreda BiH

Sjedište preduzeća

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je preduzeće koje obavlja elektroprivredne djelatnosti: proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje električnom energijom prvog i drugog reda, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije, upravljanje elektroenergetskim sistemom, kao i druge djelatnosti utvrđene Statutom i upisane u sudski registar, radi sticanja dobiti. Po vlasničkoj strukturi Elektroprivreda BiH je dioničko društvo, u kome je 90 odsto kapitala u vlasništvu Federacije BiH, a 10 procenata u vlasništvu PIF-ova i malih individualnih dioničara. Osnovni kapital Društva je 2,155 milijarde KM.

KapacitetiUredi

Elektroprivreda BiH raspolaže sa 1682 MW instaliranih proizvodnih kapaciteta, od čega je 517 MW ili 30,7% u hidroelektranama, a 1165 MW ili 69,3% u termoelektranama. Snabdijeva preko 670 hiljada tarifnih kupaca u sedam kantona na području Federacije BiH. Elektroprivreda BiH je u 2008. godini upravljala distributivnom mrežom napona 35; 20; 10 i 0,4 kV, ukupne dužine 36.780 km, sa 6.916 transformatorskih jedinica (35/x,10(20)/0,4kV), ukupne instalirane snage 2.643. MVA.

ProizvodnjaUredi

U 2008. godini Elektroprivreda BiH je proizvela 7295 GWh električne energije. Od prodaje električne energije, pare, nus proizvoda, materijala i usluga uključujući i prihod od finasiranja i ostalih prihoda, ostvaren je ukupni prihod u iznosu 907 miliona KM i dobit od 46,2 miliona KM. Tarifni kupci su u 2008. godini preuzeli 63% od ukupne isporuke električne energije EP BiH. Preostali dio od 37% energije odnosi se na isporuku na slobodnom tržištu ostalim kupcima u BiH i kupcima u regiji

Vanjski linkoviUredi

http://www.elektroprivreda.ba/np/ep/epp?bp=2&mp=41