V. Heber (ime potomka Ašerovog i Jaelinog supruga).
V. Eber Finn za legendarnog irskog kralja.

Eber (עֵבֶר, standardni hebrejski ʿÉver, tiberijski hebrejski ʿĒḇer, Arabic: هود) je ličnost iz Hebrejske Biblije. Bio je praunuk Noinog sina Šema i otac Pelegov i Joktanovog. Bio je predak Abrahama koji se smatra ocem Izraelita i Arapa.

Po židovskoj tradiciji, Eber, praunuk Šemov, odbio je pomoći pri gradnji Babilonskog tornja, pa se njegov jezik nije izmiješao nakon njegovog pada. On i porodica su očuvali iskonski ljudski jezik (lingua humana na latinskom ili Gortighern). Nakon toga se jezik nazivao hebrejski prema Eberu. (Postoje različita teološka stajališta o ovom pitanju; v. također Edenički i Adamski jezik.)

Ime "Eber" zajedno s izrazom Hapiru proučavatelji Biblije smatraju korijenom riječi "hebrejski", a "eber" se najčešće tumači kao "bok" ili "onostrano", ali isto tako i kao preko, suprotna strana ili prijelaz.

U nekim prijevodima Novog zavjeta, navodi se kao Heber ([Luka 3:35] ...sin Serugov, sin Reuov, sin Pelegov, sin Heberov, sin Šelahov...); međutim, ne bi se trebao miješati s Heberom iz Starog zavjeta (različiti hebrejski ispis חבר), unuk Ašeriovim ([Knjiga postanka 46:17] Sinovi Ašerovi: Jimna i Jišva i Jišvi i Beria i njihova setra Sera. I sinovi Berijini: Heber i Malkiel).

Prema tradiciji, Eber je umro u dobi od 464 godine kada je Jakov imao 20 godina. Hebrejski kalendar sinkronizira taj datum s 1817. pne..


Proroci judaizma i kršćanstva u Hebrejskoj Bibliji
Abraham · Isaak · Jakov · Mojsije · Aaron · Mirijam · Eldad · Medad ·Sedamdeset glavara Izraela · Jošua · Fines

Deborah · Samuel · Saul · Saulovi ljudi · David · Solomon | Gad · Natan · Ahiyah · Elijah · Eliša | Izaija · Jeremija · Ezekijel

Hosea · Joel · Amos · Obadija · Jona · Micah · Nahum · Habakkuk · Zefanija · Haggai · Zekarija · Malachi

Šemaijak · Iddo · Azarija · Hanani · Jehu · Mikaija · Jahaziel · Eliezer · Zechariah ben Jehoiada · Oded · Huldah · Urija

Judaizam:
Sarah · Rebeka · Joseph · Eli · Elkanah · Hannah · Abigail · Amoz · Beeri (otac Hosein) · Shallum (stric Jeremijin) · Hanamel (rođak Jeremijin) · Buzi · Mordekaj · Ester · (Baruch)
Kršćanstvo:
Abel · Enoh · Danijel
Ne-židovski: Kenan · Noa · Eber · Bithiah · Beor · Balaam · Balak · Job · Eligaaz · Bildad · Zofar · Elihu
p  r  u