2. udarni korpus NOVJ

(Preusmjereno sa stranice Drugi udarni korpus NOVJ)

Drugi udarni korpus NOVJ formiran je 5. oktobra 1943. godine od Druge proleterske i Treće udarne divizije i osam partizanskih odreda sa teritorije Crne Gore, Boke, Hercegovine i Sandžaka. Prvi komandant korpusa bio je Peko Dapčević, narodni heroj, a politički komesar Mitar Bakić, narodni heroj.

Drugi udarni korpus

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Formacija Druga proleterska diviz.
Treća udarna divizija
Osam partizanskih odreda
Komandanti
Komandant Peko Dapčević
Angažman
Bitke Andrijevićka operacija
Durmitorska operacija
Mostarska operacija
Sarajevska operacija

U sastavu korpusa nalazile su se i 29. hercegovačka divizija (od 21. novembra 1943), Primorska operatibna grupa (od 23. februara 1944) i 37. sandžačka divizija (od 4. marta 1944). U operativnom smislu korpusu su povremeno potčinjavane Peta krajiška i 17. istočnobosanska divizija.

Štab Drugog udarnog korpusa je od kraja januara 1944. godine preuzeo funkciju Glavnog štaba NOV i PO Crne Gore i Boke i imao je zadatak da dejstvuje na teritoriji Crne Gore, Hercegovine i Sandžaka.

Korpus je rasformiran 25. aprila 1945. godine, a njegove jedinice su ušle u sastav Druge i Treće armije JA.

Literatura uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.