Društveno preduzeće

Društveno preduzeće je preduzeće koje u celini posluje društvenim kapitalom.

Društveni kapital je podeljen na akcije ili udele određene nominalne vrednosti i upisuje se u registar.

Organ društvenog preduzeća su skupština, upravni odbor, direktor i nadzodrni odbor. U društvenom preduzeću sa manje od 50 zaposlenih ne bira se upravni i nadzorni odbor ako statutom nije dručije određeno.

Najviši organ društvenog preduzeća je skupština. Drustvenim preduzecem upravljaju zaposleni i drugi vlasnici društvenog kapitala, koji biraju svoje predstavnike u skupštini preduzeća. Upravni odbor društvenog preduzeća bira skupština. Direktor je organ poslovođe (organizuje i vodi poslovanje) u društvenom preduzeću, koji je ovlasćen za zastupanje preduzeća.

Nadzorni odbor ima najmanje tri člana koji se mogu birati i iz reda stručnjaka van preduzeća. Na nadzorni organ društvenog preduzeća primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona koje važe za akcionarsko društvo.

Statut je osnovni opšti akt drustvenog preduzeća, koji donosi skupština preduzeca, a čiju sadržinu određuje zakon.