Društveno-političke organizacije u SFRJ

Društveno-političke organizacije u SFRJ, organizacije u koje su se na osnovu Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije radni ljudi slobodno organizirali na klasnim socijalističkim osnovama i u kojima su vršili svoju političku djelatnost, u skladu s ciljevima i zadacima utvrđenim njihovim programom i statutom. Te organizacije bile su:


Izvori: