Društveno-političke organizacije u SFRJ

Društveno-političke organizacije u SFRJ, organizacije u koje su se na osnovu Ustava Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije radni ljudi slobodno organizirali na klasnim socijalističkim osnovama i u kojima su vršili svoju političku djelatnost, u skladu s ciljevima i zadacima utvrđenim njihovim programom i statutom. Te organizacije bile su:


Izvori:

  • "Mala enciklopedija Prosveta", Beograd, 1978, 2. tom (str. 82-83)
  • Istorijski arhiv Sarajevo
  • Josip Zidar: "Rečnik jugoslovenskih skraćenica", Beograd, 1971.