Dragoslav Herceg

Prof. dr. Dragoslav Herceg (Kula, 1948), matematičar, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

ŽivotopisUredi

Osnovnu školu i Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" završio je u Novom Sadu. Na studij matematike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu upisao se školske 1967/68. godine, a diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 1971. godina. Na istom Fakultetu završio je postdiplomski studij odbranom magistarske teze "Približno rešavanje nekih klasa operatorskih jednačina" 1976. godine i obranio doktorsku disertaciju "Diferencni postupci sa neekvidistantnim mrežama" 1980. godine.

Nastavni i stručni radUredi

Školske 1971/72. godine radio je kao asistent na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu izabran je za asistenta 1972, za docenta 1980, za vanrednog profesora 1985, a za redovnog profesora 1989. godine. Na naučnom usavršavanju u Matematičkom institutu Univerziteta u Münsteru (Njemačka) proveo je osam mjeseci 1977/78. godine. Bio je gostujući profesor u Coimbri (Portugal) 1989. godine.

Nastavu na osnovnim i postdiplomskim studijima držao je na više fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Bio je mentor osam odbranjenih doktorskih disertacija, osamnaest odbranjenih magistarskih teza, pet odbranjenih specijalističkih radova i osamnaest diplomskih radova. Održao je više predavanje po pozivu u Mađarskoj, Nemačkoj, SAD, Portugalu i Jugoslaviji.

Rukovodeća mjestaUredi

Bio je rektor Univerziteta u Novom Sadu (1991-1996), dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (1985-1987), prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta za matematiku (1996-1998), direktor Instituta za matematiku (1980-1985, 1989-1991), rukovodilac Instituta za matematiku 1998-2002, šef Računskog centra (1979-1980), predsjednik Saveta Fonda univerzitetskog obrazovanja Vojvodine, član Republičkog saveta za nauku, član Republičkog saveta za unapređenje univerzitetskog obrazovanja i predsjednik Upravnog odbora Matematičkog instituta u Beogradu (1998-2001). Sad je direktor Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i potpredsjednik Matice srpske.

Knjige i priznanjaUredi

Objavio je osamnaest udžbenika i zbirki zadataka za fakultete, više škole i gimnazije te nekoliko priručnika s 44 izdanja. Također je koautor dviju monografija.

U toku nastavničke karijere uvodio je i predavao veći broj predmeta. Posebno treba istaći pisanje udžbenika i priručnika za srednje škole i aktivnosti u vezi s uvođenjem računara u školsku praksu. Autor je prvog srednjoškolskog udžbenika iz numeričke matematike u Srbiji (1979. i 1990). Koautor je i prvih udžbenika s elektronskim dodatkom za interaktivan rad studenata i učenika (2001. i 2003).

Za svoj rad dobio je više povelja, plaketa i diploma, a Oktobarsku nagradu Novog Sada dobio je 1990. godine za izuzetne naučne rezultate, razvoj naučnog podmlatka i organizaciju naučnog rada, kao i za populariziranje numeričke matematike.

Naučni radUredi

Naučna oblast kojom se bavi je matematika, a uža naučna oblast numerička matematika. Objavio je više od 120 naučnih radova u domaćim i vodećim inostranim naučnim časopisima iz numeričke matematike. Učestvovao je sa saopštenjima na više od 50 domaćih i međunarodnih kongresa i seminara.

U naučnom radu profesor Herceg se bavio "numeričkim rešavanjem konturnih problema sa i bez perturbacionog parametra i numeričkim rešavanjem sistema linearnih i nelinearnih jednačina". U literaturi je poznata njegova "trotačkasta diferencna šema četvrtog reda Hermitovog tipa za numeričko rešavanje singularno perturbovanih konturnih problema običnih diferencijalnih jednačina".

Skupovi, časopisi, projekti, članstvaUredi

Organizovao je 26 naučnih skupova, od toga 12 domaćih kao predsjednik programskog odbora, jednog međunarodnog kao član organizacijskog odbora, jednog međunarodnog minisimpozija na Drugom svjetskom kongresu nelinearne analize u Atini 1996. godine, četiri domaća kao predsjednik organizacijskog odbora i osam domaćih kao član organizacijskog odbora.

Od 1993. godine glavni je i odgovorni urednik časopisa "Novi Sad Journal of Mathematics". U istom časopisu bio je zamjenik glavnog i odgovornog urednika od 1988. godine, a član redakcije od 1983. godine. Recenzent je u više domaćih i stranih znanstvenih časopisa te u referativnim žurnalima "Zentralblatt für Mathematik" (od 1984) i "Mathematical Reviews" (od 1986).

Bio je rukovodilac domaćih naučnih projekata: "Numerička i statistička obrada podataka" (Vojvođanska akademija nauka i umetnosti /VANU/ i Samoupravna interesna zajednice za naučni rad Vojvodine) 1985-1993, "Matematički modeli i strukture sa primenama" (Republičko ministarstvo za nauku Srbije) 1994-2000. godine i jednog međunarodnog "Numerical solution of operators equations" (financiranog od strane National Science Foundation YU-USA) 1988-1991. Sad rukovodi naučnim projektom "Numeričko rešavanje operatorskih jednačina" (Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije).

Član je GAMM-a (Društvo za primijenjenu matematiku i mehaniku, Njemačka) od 1980, AMS-a (Američko matematičko društvo) od 1986, SIAM-a (Društvo za industrijsku i primijenjenu matematiku, SAD) od 1992. godine.

Rad s mladimaUredi

U naučnom i stručnom radu profesora Hercega ističe se rad s mladim naučnicima u okviru Grupe za numeričku matematiku, kojom rukovodi neprekidno od 1979. godine. Posljednjih nekoliko godina profesor Herceg bavi se metodikom nastave matematike pa je organizovao više seminara za srednjoškolske profesore na tu temu, kao i specijalistički studij na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.


Izvor: