Diploten je jedna od podfaza profaze I tijekom mejoze I.

Za vrijeme diplotena konjugirani (udvojeni) hromosomi se nastavljaju skraćivati kao za vrijeme pahitena. Oni se i sve više razdvajaju i ostaju vezani samo hijazmama, čiji je oblik i broj određen dužinom i oblikom hromosoma.