Dielektrična konstanta

Dielektrična konstanta (oznaka ε) jeste odnos između gustine i jačine električnog polja. Izražava se kao proizvod relativne dielektrične konstante εr (koja zavisi od posmatrane sredine) i dielektrične konstante vakuuma, koja iznosi

10-12 ili

Merna jedinica je Farad po metru, odnosno u SI-jedinicama Amper sekunda po Volt metru.

Ova fizička veličina količinski predstavlja koliko električno polje utiče na sredinu u kojoj se nalazi, odnosno koliko sredina utiče na polje. Praktično, predstavlja mogućnost same sredine da se polarizuje pod uticajem polja i tako pojača/smanji ukupno električno polje ili, mnogo češće, ostane polarizovano i kada više nije pod uticajem polja (ova karakteristika sredine se koristi u kondenzatorima).

Vidi jošUredi