19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ

Devetnaesta dalmatinska divizija NOVJ formirana je u prvoj polovini listopada 1943. u Biovičinom Selu u Bukovici. U njen sastav su ušle Peta, Šesta i Sedma dalmatinska brigada NOVJ sa oko 3 600 boraca. Pod zapovjedništvom štaba divizije djelovala je i Grupa sjevernodalmatinskih NOP odreda.

19. dalmatinska divizija NOVJ

[[Datoteka:|250px|{{{opis_slike}}}]]

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Jačina .
Formacija .
Komandanti
Komandant .
Angažman
Bitke Operacija Citen
Operacija Emil
Operacija Dombas
Operacija Bergrutsch
Oslobađanje Dalmacije 1944
Borbe za Benkovac 1944
Kninska operacija 1944
Mostarska operacija 1945
Ličko-primorska operacija 1945
Tršćanska operacija
Odlikovanja novembra 1944. proglašena udarnom

U siječnju 1944., Sedma dalmatinska brigada prešla je u Liku i taktički je potčinjena 35. diviziji. Nakon njenog službenog ulaska u sastav 35. divizije, lipnja 1944., u Dalmaciji je formirana Četrnaesta dalmatinska brigada NOVJ radi formacijske popune Devetnaeste divizije.

Od osnivanja, pa do kraja rata, divizija je bila u sastavu Osmog dalmatinskog korpusa. Oblast sjeverne Dalmacije bila je dio oblasti koju je pokrivao njemački 15. brdski korpus Druge oklopne armije. Do početka prosinca 1943. oblast je držala 114. lovačka divizija, a zatim 264. pješadijska divizija, 1. puk Brandenburg i 92. motorizirani puk.

Devetnaesta divizija vodila je ofenzivne akcije protiv njemačkih i kvislinških pozicija u sjevernoj Dalmaciji, kao i u graničnim dijelovima sa Likom, Bosnom i u srednjoj Dalmaciji, u suradnji sa drugim snagama NOVJ. Protiv jedinica divizije njemačko zapovjedništvo organiziralo je više desetina većih i manjih operacija, koristeći pri tom osim njemačkih snaga i dijelove 6. i 7. ustaškog zdruga i Dinarske divizije JVuO.

Početkom rujna 1944. uslijed krize u Srbiji Druga oklopna armija bila je prinuđena da sa područja Devetnaeste divizije izvuče 1. puk Brandenburg i 92. motorizirani puk. Time je došlo do promjene odnosa snaga i 19. divizija je prešla u ofenzivu protiv 264. divizije, ustaša i četnika. U sklopu tih borbi divizija je zauzela Benkovac 9. rujna, potukavši njemački ojačani 2. bataljun 891. puka, četničku Benkovačku brigadu i 5. ustašku bojnu. S obzirom da je Benkovac predstavljao ključnu točku za obranu sjeverne Dalmacije, Nijemci su ga nakon trodnevne borbe uspjeli ponovno zauzeti. Nakon jednomjesečnih borbi za okolna uporišta, 19. divizija je 10. listopada konačno oslobodila Benkovac.

Nakon koncentriranja ostalih snaga Osmog korpusa pokrenuta je Kninska operacija, kojom je likvidirana osnovna uporišna točka na desnom krilu njemačke "zelene linije" fronte i uništena 264. divizija.

Od 20. ožujka 1945. divizija je, u sastavu 4. armije, sudjelovala u Ličko-primorskoj i Tršćanskoj operaciji protiv njemačkog 15. i 97. brdskog korpusa, koji su u ovim operacijama uništeni.

Literatura

uredi
  • Vojna enciklopedija, Beograd 1975. godina.
  • Nikola Anić. Osmi dalmatinski korpus NOVJ, Split 2005. godina.