Dekretali (Epistolae decretales) su naredbe i konstitucije papa koje imaju opću važnost, bilo za čitavu Crkvu, bilo barem za njezin znatni dio, tj. za jednu ili za nekoliko crkvenih pokrajina. Djelom Grgura IX (1324) taj naziv označava službenu i tačno određenu zbirku.

Dekretali se dijele ne Dekretale prije Grgura IX, za vrijeme Grgura IX i zbirke poslije Grgura IX. Ti dekretali su donošeni za čitavu crkvu od strane Svete Stolice, a za pojedine dijelove od strane nadbiskupa, s tim da su svi niži dekretali morali biti u skladu sa višim dekretalima i nisu smjeli odstupati od općih zakona i paradigmi kršćanske vjere.

Također nekim od dekretala je bila upitna autentičnost pa su izbačeni iz izvora kanonskog prava.