Mt - Ds - Rg
Pt
Ds
 

Važniji podaci
Ime, simbol, atomski broj Darmštatijum, Ds, 110
Pripadnost skupu prelaznih metala
grupa, perioda VIIIB, 7
atomska masa 264 u
elektronska konfiguracija [Rn]5f146d87s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2
oksidacioni broj bez podataka
agregatno stanje bez podataka
elektronegativnost bez podataka
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
271Ds (veš.) 1,1 ms α 10,900 267Hs
273Ds (veš.) 0,170 s α 11,670 269Hs
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Darmštatijum (Ds, latinski - darmstadtium), do 16. avgusta 2003. godine nosio je naziv Ununnilium (Uun), kada je na 42 generalnom saboru IUPACa u Otavi dato novo ime. Darmštatijum je prelazni metal. Ime je dobio po nemačkom gradu Darmštatu.

Do sada je dobijeno samo nekoliko njegovih atoma usled fuzije izotopa olova i nikla.