Bitka kod Asfelda

Bitka kod Asfelda se odigrala 552. između Langobarda pod kraljem Audoinom na jednoj, i Gepida po kraljem Turisindom na drugoj strani. Langobardi su u njoj nastojali steći kontrolu nad Panonijom, ali se i borili za račun Bizanta koji je nastojao ukloniti gepidsku prijetnju sa svojih sjevernih granica. Bitka je završila langobardskom pobjedom, a u njoj Audoinov sin Alboin lično ubio Thurismoda, Turisindovog sina i gepidskog prijestonasljednika. Langobardi su tako stekli hegemoniju nad panonskim nizinama, iako će Gepidi nestati tek generaciju kasnije pod udarom Avara sa istoka.

Bitka kod Asfelda
Datum 552
Lokacija Pannonia Secunda
Ishod odlučujuća langobardska pobjeda
Sukobljene strane
Langobardi Gepidi
Komandanti i vođe
Kralj Audoin Kralj Thurisind