Beta-gama kompleks

Heterotrimerni G protein ilustrovan sa teorijskim lipidnim ankerima. GDP je crn. Alfa lanac je žut. Beta i gama lanci su plavi.

Beta-gama kompleks se sastoji od heterotrimernih G proteina Gβ (beta podjedinica) i Gγ (gama podjedinica) koje su međusobno čvrsto vezane.

Nakon aktivacije G-protein spregnutog receptora, Gβγ kompleks se odvaja od Gα podjedinice, omogućavajući Gα podjedinici da funkcioniše kao glasnik u prenosu signala.

FunkcijaUredi

Normalna uloga beta-gama kompleksa je inhibicija Gα podjedinice. Slobodni Gβγ kompleks može da dejstvuje kao samostalni signali molekul, koji aktivira sekundarne glasnike ili direktno kontroliše jonske kanale.

Primeri funkcija Gβγ kompleksa su:

GeniUredi

GNB1L i GNB2L1 se ne smatraju klasičnim G proteinskim beta podjedinicama, jer oni ne formiraju beta/gama proteinske komplekse. Oni su samo po aminokiselinskoj sekvenci slični sa Gβ proteinima).

LiteraturaUredi