Barioni su fermioni na koje djeluje jaka sila, ili drugim riječima hadroni polucjelobrojnog spina. Svi do sada poznati barioni sastoje se od ukupno tri kvarka ili antikvarka, a u njih spadaju i proton te neutron.

Oktet lakih bariona sa spinom 1/2