Baždarni bozoni

Baždarni bozoni su bozoni koji djeluju kao prijenosnici fundamentalnih interakcija, što se detaljnije može opisati tako da elementarne čestice čija međudjelovanja opisuje baždarna teorija jedne na drugu djeluju silom tako da između sebe razmijenjuju baždarne bozone, obično u obliku virtualnih čestica.

U Standardnom modelu poznate su tri vrste baždarnih bozona: fotoni, W i Z bozoni, te gluoni. Svaki su od njih odgovorni za jedno međudjelovanje: fotoni su baždarni bozoni elektromagnetske sile, W i Z bozoni prenose slabu nuklearnu silu, a gluoni jaku nuklearnu silu.

Za gravitaciju se također pretpostavlja da bi se mogla prenositi hipotetskim baždarnim bozonom koji je nazvan graviton.