Avdo Sofradžija

Avdo Sofradžija jedan je od vodećih bosanskohercegovačkih genetičara srednje generacije.

BiografijaUredi

Avdo Sofradžija rarođen je 1940. godine u Cvilinu, (Foča), gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Biologiju je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu 1965. godine, a magistrirao je na Sveučilištu u Zagrebu, 1971. godine. Doktorsku disertaciju: “Kariologija i citotaksonomski odnosi vrsta rodova Leuciscus iz voda Bosne i Hercegovine” odbranio je na PMF-u u Sarajevu 1977. godine.

U asistentskom i nastavničkom zvanju realizovao je nastavne programe iz oblasti evolucije, genetike čovjeka, bioloških resursa, genetičkog inžinjerstva i biotehnologije i biosistematike za studente PMF-a i Filozofskog fakulteta, te medicinskih fakulteta u Sarajevu i Tuzli. Jedan je od osnivača i višegodišnji rukovodilac Centra za humanu genetiku BiH. Rukovodio je velikim brojem seminarskih i diplomskih radova, te bio mentor i član komisija za ocjenu i odbranu više magistarskih i doktorskih teza na Univerzitetima u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zagrebu i Beogradu. Od osnivanja (1997.) direktor je Centra za ihtiologiju i ribarstvo.

Dr. Sofradžija je u domaćim i stranim časopisima objavio (sam ili u koautorstvu) 200 naučnih i stručnih radova i knjiga, te rukovodio ili sarađivao u realizaciji 36 naučno-istraživačkih projekata i studija. Učestvovao je u radu oko 40 naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. U okviru nekoliko studijskih boravaka u Moskvi, Petrogradu i Baltimoru usavršavao je animalnu i humanu genetiku.[1][2][3][4][5]

Član je i funkcioner više domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih organizacija, suorganizator i voditelj nekoliko naučnih skupova, član redakcija stručnih i naučnih časopisa i recenzent velikog broja naučnih i stručnih radova, elaborata, knjiga, ekspertiza i sl.

Obavljao je ili obavlja veći broj odgovornih funkcija u Odsjeku za biologiju i na PMF-u, te brojnim naučno-stručnim organima i društvenim organizacijama na Fakultetu, Univerzitetu i Gradu.

Za uspješan angažman u nastavno-naučnom, naučnoistraživačkom i društvenom radu, prof. Sofradžija je dobio niza priznanja i nagrada.

Bagrade i priznanjaUredi

Nagrade
  • Nagrada SO Novo Sarajevo (1985.),
  • Republičke nagrade za naučni rad “Veselin

Masleša” (1982.) ,

Odlikovanja

Godine 2007. dodijeljeno mu je počasno zvanje "profesor emeritus" Univerziteta u Sarajevu.

ReferenceUredi