Armijska grupa F

Štab 'Armijske grupe F (nem. Heeresgruppe F) formiran je 12. avgusta 1943. u XIII nemačkom vojnom okrugu. Ovaj štab preuzeo je komandu nad trupama jugoistoka, tako da je komandant Armijske grupe F imao i zvanje Komandanta Jugoistoka (nem. Oberbefehlshaber Südost). Na njegovo čelo je postavljen feldmaršal fon Vajhs (nem. Generalfeldmarschall Maximilian Freiherr von Weichs). Sedište štaba Armijske grupe F od 26. avgusta 1943. do 4. oktobra 1944. bilo je u Beogradu. Štabu Armijske grupe F potčinjene su Druga oklopna armija u Jugoslaviji i Albaniji, i Armijska grupa E u Grčkoj. Kako teritorija Srbije nije bila pokrivena jedinicama nemačke armije, kad povremenim borbenim operacijama na njenoj teritoriji komandovao je administrativni deo štaba Komande Jugoistoka pod komandom Vojnoupravnog komandanta Jugoistoka (nem. Militärbefehlshaber Südost), generala Felbera.

Armijska grupa "F"
(nem.
Heeresgruppe F)'
Segment Vermahta
Jačina 700.000 vojnika i oficira
Formacija Armijska grupa E
Druga oklopna armija
Trupe Vojnoupravnog komandanta Jugoistoka
Komandanti
Komandant Feldmaršal baron
Maximilian von Weichs
(26. avgust 1943 - 25. mart 1945)
Angažman
Bitke Operacija Ahze
Zimske operacije 1943/1944
Bitka za Srbiju 1944.

Kad su u septembru snage jugoistoka bile prinuđene da se suprotstave prodoru Crvene armije iz Bugarske u Srbiju, pod komandu generala Felbera devedene su četiri divizije iz sastava Armijske grupe E i Druge oklopne armije. Ova privremena formacija nosila je naziv Armijska grupa Srbija (nem. Armee-Abteilung Serbien) i funkcionisala je od 26. septembra do 27. oktobra 1944.

U decembru 1944. štab Druge oklopne armije u taktičkom pogledu potčinjen je Armijskoj grupi Jug i prebačen u južnu Mađarsku radi komandovanja snagama koje su sprečavale prodor Crvene armije preko Dunava. Pod komandom Armijske grupe F ostala je Armijske grupe E. Štab Armijske grupe F rasformiran je 25. marta 1945, čime je štab Armijske grupe E ponovo preuzeo ulogu Komande Jugoistoka.

Vanjske veze

uredi