Aritmetički metod parovanja

Aritmetički metod parovanja primenjuje se u šahu kao metod parovanja kod Bergerovih, odnosno kružnih turnira.

Ovaj metod parovanja je veoma jednostavan. Na početku se uradi tabela sa brojem kolona koliko ima parova, i sa brojem redova koliko turnir ima kola.

Kolo par par par par
Kolo 1. 1-8
Kolo 2. 8-5
Kolo 3. 2-8
Kolo 4. 8-6
Kolo 5. 3-8
Kolo 6. 8-7
Kolo 7. 4-8

Potom se prvu kolonu se upišu parovi za igrača sa poslednjim turnirskim brojem, imajući u vidu pravilo da poslednji turnirski broj sa gornjom polovinom igrača ima crne figure, a sa donjom bele figure. Primer koji sledi je za turnir od 8 (ili 7, jer, shodno pravilima Bergerovog sistema, ukoliko je neparan broj učesnika turnirska tabela svodi se na prvi sledeći paran broj) igrača.

U ovom primeru, igrač broj 8 (poslednji igrač) igra protiv takmičara sa brojevima 1, 2, 3, i 4 crnim figurama, dok sa takmičarima sa rednim brojevima 5, 6 i 7 igra belim figurama.

Kolo par par par par
Kolo 1. 1-8 2- 3- 4-
Kolo 2. 8-5 6- 7- 1-
Kolo 3. 2-8 3- 4- 5-
Kolo 4. 8-6 7- 1- 2-
Kolo 5. 3-8 4- 5- 6-
Kolo 6. 8-7 1- 2- 3-
Kolo 7. 4-8 5- 6- 7-

Potom se, idući s leva na desno i odozgo naniže upišu brojevi (igrači koji će imati bele figure) od 1 do 7 (1, 2, 3, 4 za prvo kolo, 5, 6, 7, 1 za drugo, 2, 3, 4, 5 za treće, 6, 7, 1, 2 za četvrto itd). Kada se stigne do broja 7, upisivanje ponovo počinje od broja 1 i sve tako do kraja tabele.

U primeru su dati pravilno upisani brojevi. Pri tome, preskaču se brojevi igrača koji se susreću sa igračem nosiocem poslednjeg turnirskog broja. Ustvari, u ovom koraku upisano je: (2, 3, 4 za prvo kolo, 6, 7, 1 za drugo, 3, 4, 5 za treće, 7, 1, 2 za četvrto itd).

Kolo par par par par
Kolo 1. 1-8 2-7 3-6 4-5
Kolo 2. 8-5 6-4 7-3 1-2
Kolo 3. 2-8 3-1 4-7 5-6
Kolo 4. 8-6 7-5 1-4 2-3
Kolo 5. 3-8 4-2 5-1 6-7
Kolo 6. 8-7 1-6 2-5 3-4
Kolo 7. 4-8 5-3 6-2 7-1

Nakon što smo na taj način dobili igrače koji će imati bele figure, na kraju se, da bi se dobili igrači koji će imati crne figure, unazad redom upisuju brojevi od 7 do 1, na isti način kao što smo odredili bele igrače, i naravno, ponovo bez prve kolone.

Kao kontrola, može nam poslužiti pravilo Bergerovog sistema da igrač broj 1 u svakom kolu igra sa igračem čiji je redni broj jednak rednom broju kola, sa izuzetkom je prvog kola, kada igra sa poslednjim na turnirskoj tabeli, ili kad je (kod neparnog broja igrača) slobodan. Tako, znamo da će igrač broj 1 u 2. kolu igrati sa brojem 2, u 3. kolu sa brojem 3, itd.

Aritmetički metod parovanja, osim što je veoma jednostavan, vrlo je efikasan. Za razliku od algebarskog metoda, automatski se dobijaju svi podaci: parovi, kola, boje figura i raspored igrača po stolovima.

Vidi jošUredi