6. grupa hemijskih elemenata

Grupa 6
Perioda
4 24
Cr
5 42
Mo
6 74
W
7 106
Sg

6. grupa hemijskih elemenata je jedna od 18 grupa u periodnom sistemu elemenata. U ovoj grupi se nalaze:

Sva četri elementa ove grupe su prelazni metali. hrom, molibden, volfram se javljaju u prirodi a siborgijum je veštački dobijen. Atomske mase ovih elemenata kreću se između 24 i 106.

Ova grupa nosi naziv i VIB grupa hemijskih elemenata