181. pešadijska divizija (Nemačka)

181. pješadijska divizija Vermahta formirana je tokom decembra 1939. U borbu je uvedena aprila 1940. u Norveškoj. Divizija je ostala u Norveškoj do početka oktobra 1943, kad je prebačena u Jugoslaviju. U početku je bila pod komandom 5. SS korpusa, a od decembra do kraja rata u sastavu 21. armijskog korpusa.

181. pešadijska divizija
Segment Nemačkog Vermahta
Lokacija osnivanja Nemačka
Jačina 17.500 vojnika i oficira
Formacija .
  • 334. pešadijski puk
  • 359. pešadijski puk
  • 363. pešadijski puk
  • 222. artiljerijski puk
  • 222. izviđački bataljon
Komandanti
Komandant .
Angažman
Bitke
Operacija Bora
Operacija Frilingservahen aprila 1944
Operacija Vindroze
Operacija Nahvinter
Operacija Forfriling
Operacija Ribecal
Proboj 21. korpusa iz okruženja
Sarajevska operacija 1945.

Divizije je kao zadatak imala aktivnu odbranu Crne Gore. U zajednici sa četničkim i crnogorskim nacionalističkim snagama vodila je veći broj operacija protiv snaga NOVJ.

„181. pješadijska divizija: prilikom započete operacije sa ciljem čišćenja prostora sjeverno i sjeverozapadno od Podgorice, njemačke trupe odbačene od strane nadmoćnog neprijatelja na polazne položaje. Krivicu za ovo snose četnici koji su se, i pored energičnog zalaganja majora Lašića, povukli ispred neprijatelja [...].“ [1] — Dnevni izvještaj njemačke komande Jugoistoka od 15. aprila 1944

Tokom celog ratnog angažmana divizija je, zbog snaga NOVJ i teškog terena, imala teškoće u održavanju veza sa susednim jedinicama na zapadu i severu. 15. septembra 1944. 21. armijski korpus je u sklopu pomeranja nemačkih snaga potčinjen Armijskoj grupi E. U tom periodu je problem gubljenja veza postao akutan. Tokom oktobra i prve polovine novembra 1944. svi pokušaji divizije da se probije na zapad i poveže sa 5. SS korpusom propali su, pa je 21. korpus bio prisiljen na proboj tokom decembra prema severu pod dramatičnim okolnostima, uz pomoć 22. divizije 91. korpusa.

Od januara 1945. divizija je dobila zadatak odbrane Sarajeva i okoline. Pošto je pretrpela teške gubitke u Sarajevskoj operaciji, divizija se izvlačila na zapad. Zajedno sa glavninom Armijske grupe E, 15. maja 1945. u Sloveniji biula je priunuđena na predaju Jugoslovenskoj armiji.

IzvoriUredi

  1. NAW, T-78, Roll 331, 6288592: Dnevni izvještaj komande Jugoistoka Vrhovnoj komandi oružanih snaga od 15. aprila 1944 (16. april 1944.).

Spoljašnje vezeUredi