Просторни план републике Србије

Просторни план републике Србије (ППРС) је плански документ дефинисан законом о просторном планирању који се доноси за територију читаве државе. Остали плански документи (регионални просторни план, просторни план подручја посебне намене, просторни план јединице локалне самоуправе и урбанистички планови) морају бити у складу са Просторним планом Републике Србије. ППРС се доноси за период од најмање 10, а највише 25 година. Одлуку о изради Просторног плана републике Србије доноси Влада, на предлог министарства надлежног за послове просторног планирања.

ИсторијатUredi

Први просторни план републике Србије је донет 1996. године за период до 2010. године. Његова израда почела је 1968. године када је Скупштина републике Србије донела одлуку о његовој изради, тако да је израда овог провог просторног плана републике трајала скоро 30 година. [1] Овај дуги временски период израде плана указује и на детаљност анализе која је извршена да би се добио квалитетан документ. За време израде објављена су два фазна документа под називом Елемент I и Елемент II.

Просторни план републике Србије из 1996. године се састојао из две књиге са слдећим садржајем[2]:

Књига 1 - Циљеви, планска решења и примена плана

 • циљеви и основне поставке Просторног плана републике Србије
 • коришћење и заштита природних ресурса
 • становништво, насеља, делатности и регионална подела
 • саобраћај и везе
 • туризам и заштита животне средине, природне и културне баштине
 • биланси коришћења простора и карте просторног плана
 • примена и спровођење просторног плана

Књига 2 - Планска и аналитичко-документациона основа:

 • циљеви и планска решења са објашњењима, образложење приступа и концепција планских решења
 • основни налази из аналитичко документационе грађе ппрс и документационе карте
 • подаци о радном тиму и институцијама ангажованим у изради ППРС

ППРС из 1996. је садржао 19 тематских карата. Закон о Просторном плану републике Србије проглашен је 19. марта 1996. године.

Законом о планирању из 2003. године укинут је просторни план републике као врста планског документа, а уместо њега уведена је Стратегија просторног развоја Србије.

Нови просторни планUredi

У уставу републике Србије из 2006. се у члановима 99 и 105 спомиње просторни план републике. Законом из 2009. године је поново враћен просторни план републике као врста планског документа. Одлуку о изради новог Просторног плана Републике Србије донела је Влада 30. новембра 2009. године. Просторни план Републике Србије 2010-2014-2020 је усвојен на седници Народне скупштине 23. новембра 2010. године у облику закона и ступио је на снагу 1. децембра 2010.[3]

Просторни план Републике Србије из 2010. године има следећи садржај:

ППРС из 2010. садржи 31 тематску карту и 5 рефералних карата. Да би се обезбедило остваривање ППРС-а израђен је посебан документ који се зове Програм имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2011. до 2015. године.[4] Нови Програм имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године Влада Републике Србије усвојила је у децембру 2016.[5]

ИзвориUredi

 1. Простор - лист студената просторног планирања Географског факултета Универзитета у Београду, бр.3, мај 1996. ISSN 1451-2931
 2. Просторни план Републике Србије, Д. Перишић, М. Вујошевић, К. Петовар, Службени гласник Републике Србије, Београд, јун 1996. ISBN 86-7549-056-9
 3. Службени гласник Републике Србије 88/2010, основни текст на снази од 1/12/2010, у примени од 1/12/2010
 4. Службени гласник Републике Србије 102/2011, основни текст на снази од 8/1/2012, у примени од 8/1/2012
 5. Службени гласник Републике Србије 104/2016, основни текст на снази од 31/12/2016, у примени од 31/12/2016

Спољашње везеUredi