Član (gramatika)

Član je vrsta riječi ili morfološki element koji u nekim jezicima označuje određenost imenice.

Član u evropskim jezicima
  neodređeni i određeni član
  samo određeni član
  neodređeni član, a određeni kao nastavak
  samo određeni član kao nastavak
  bez članova

Mnogi jezici nemaju članove, npr. srpskohrvatski, latinski, japanski. Neki jezici imaju članove, ali ih rijetko koriste (npr. svahili).

Član u drugim jezicima uredi

Jezici koji imaju članove mogu ih koristiti na sljedeće načine:

  • određeni član označava određeni predmet ili osobu (npr. engleski the, francuski le, mađarski a/az)
  • neodređeni član označava da se radi o bilo kojem predmetu neke vrste (npr. engleski a, francuski un, mađarski egy)
  • neki jezici imaju partitivni član (npr. francuski du) koji označava neku količinu (tome u srpskohrvatskom odgovara partitivni genitiv)

Neki jezici koriste samo određeni član (velški), u nekim jezicima određeni član ne može doći ispred osobnog imena (engleski, njemački), a u nekima se koristi ispred imena (portugalski).

U nekim je jezicima član nastavak koji se dodaje na riječ:

U razvoju jezika članovi često nastaju od pokaznih zamjenica (npr. srpskohrvatski taj, ta, to).