4. hrvatski korpus NOVJ

(Preusmjereno sa stranice Četvrti hrvatski korpus NOVJ)

Četvrti hrvatski korpus NOVJ formiran je 22. novembra 1942. godine, naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita, kao Prvi hrvatski narodnooslobodilački udarni korpus. U njegov sastav tada su ušle sve jedinice na teritoriji Hrvatske: Šesta lička i Sedma banijska i Osma kordunaška divizija, kao i tri partizanska odreda.

Četvrti hrvatski korpus

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Formacija Šesta lička divizija
Sedma banijska divizija
Osma kordunaška divizija
Komandanti
Komandant Ivan Gošnjak
Angažman
Bitke Operacija Vajs I
Ofanziva NOVJ u Lici proleća 1943.
Operacija Volkenbruh
Napad na Glinu novembra 1943.
Operacija Panter
Napad na Cazin aprila 1944.
Operacija Morgenštern
Operacija Šah
Operacija Reselšprung
Napad na Cazin septembra 1944.
Napad na Cazin novembra 1944.
Karlovačka operacija

Za komandanta Prvog hrvatskog korpusa postavljen je Ivan Gošnjak, narodni heroj, a za političkog komesara Većeslav Holjevac, narodni heroj. Formiranjem štaba korpusa, prestao je da postoji Štab Prve operativne zone Hrvatske, pošto su njegove funkcije prenete na štab korpusa.

Oktobra 1943. godine za komandanta je postavljen Ivan Rukavina. Naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Prvi hrvatski korpus preimenovan je 5. oktobra 1943. u Četvrti korpus NOVJ. 9. novembra 1943. Šesta lička divizija izlazi iz sastava Korpusa i ulazi u sastav Prvog proleterskog korpusa. 30. januara 1944. iz sastava Korpusa izlazi i Trinaesta primorsko-goranska divizija, koja ulazi u sastav Jedanaestog korpusa. Umesto nje, 30. januara 1944. u sastav Korpusa ulazi novoformirana 34. žumberačka divizija, a 8. februara i novoformirana Unska operativna grupa.

Sastav štaba 4. korpusa tokom rata uredi

Komandanti:

Politički komesar:

Zamenici komandanta za Kordunašku vojnu oblast:

Načelnici Štaba:

Formacija korpusa uredi

4. januar 1943[2]:

jedinica ukupno
Štab korpusa
Šesta divizija
Sedma divizija
Osma divizija
ukupno 9.819

Naoružanje 4. januara 1943: 6.480 pušaka, 275 puškomitraljeza, 57 teških mitraljeza, 10 topova, 20 minobacača.

27. juli 1943[3]:

jedinica oficira i podoficira vojnika ukupno
Štab korpusa 12 71 89
Šesta divizija 889 2.184 3.073
Osma divizija 639 2.247 2.886
Tenkovska četa 8 28 36
Artiljerija korpusa 14 138 152
ukupno 1.568 4.668 6.230

31. oktobar 1944[4]:

jedinica oficira i podoficira vojnika ukupno
Štab korpusa 336 894 1.230
Sedma divizija 5.791
Osma divizija 5.626
34. divizija 4.292
Unska operativna grupa 2.549
Prvi i Drugi banijski NOPO 820
Karlovački, Turopoljsko-posavski i Samoborski NOPO 987
Centar za obuku 1.310
Komande vojne oblasti Korpusa 5.296
ukupno 5.367 23.873 29.240

Literatura uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.

Reference uredi

  1. Dušan Baić: ČETVRTI KORPUS NOV JUGOSLAVIJE, strana 228
  2. Zbornik NOR-a, tom V, knjiga 11, dokument 10
  3. Zbornik NOR-a, tom V, knjiga 17, dokument 74
  4. Zbornik NOR-a, tom V, knjiga 34, dokument 120