4. krajiška divizija NOVJ

Četvrta krajiška divizija NOVJ je formirana 9. novembra 1942. godine u Glamočkom polju, naredbom Vrhovnog štaba. U sastva divizije tada su ušle: Druga, Peta i Šeste krajiške brigade. Od decembra 1942. u sastavu divizije je i Osma krajiška udarna brigada. Tokom 1943. godine iz divizije su izuzete Druga i Peta brigada, tako da su sastav divizije do kraja rata činile Šesta, Osma i Jedanaesta krajiška udarna brigada.

Četvrta krajiška divizija

[[Datoteka:Četvrta krajiška divizija.jpg|250px|{{{opis_slike}}}]]

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja Glamočko polje
Jačina 4.705 vojnika i oficira
Formacija Druga krajiška brigada
Peta krajiška brigada
Šesta krajiška brigada
Komandanti
Komandant Josip Mažar Šoša

Angažman
Bitke Operacija Vajs I
Operacija Ristow
Prva banjalučka operacija
Desant na Drvar
Napad na Prijedor
Druga banjalučka operacija
Napad na Travnik
Operacija Lavina
Sarajevska operacija

Borbeni put Četrvrte divizijeUredi

Nakon formiranja divizija kao celina učestvovala je krajem novembra i tokom decembra 1942. godine u ofanzivnim operacijama protiv Nemaca i ustaša u dolini Sane i Une. Tokom Operacija „Vajs I“ uspela je da zaustavi i opkoli nemački 737. puk 717. divizije, kojeg je prodor 7. SS divizije i 369. legionarske divizije spasio od uništenja.

Tokom rata divizija je uglavnom delovala na području zapadne i srednje Bosne, sa izuzetkom pohoda u srednju Dalmaciju u septembru 1943. godine. Među uspešnim ofanzivnim operacijama ističu se Napad na Bosansku Dubicu i Napad na Sanski Most oktobra 1943. godine Divizija je učestvovala u Prvoj i Drugoj banjalučkoj operaciji, i u šestomesečnim borbama za Travnik, tokom kojih je poginuo prvi komandant divizije Josip Mažar Šoša.

Tokom završnih operacija divizija je učestvovala u Sarajevskoj operaciji i oslobođenju Karlovca. Zajedno sa Trećom i Desetom divizijom 12. maja 1945. godine, kod Zidanog Mosta, zarobila je nemačku 7. SS diviziju „Princ Eugen“ i 373. legionarsku diviziju.

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.