Četiri obeležja crkve

Dio serije članaka na temu

Hrišćanstvo

Christian cross
Kršćanstvo

Isus Hristos
Rođenje · Krštenje · Učenje
Smrt · Uskrsnuće

Osnove
Apostoli · Evanđelje · Crkva

Historija
Rano kršćanstvo · Oci · Sabori
Ikonoklazam · Šizma · Križari
Reformacija · Ekumenizam

Tradicije

Teologija
Stvaranje · Pad · Grijeh · Sud
Spasenje · Carstvo · Hristologija
Trojstvo (Otac, Sin, Sveti duh)

Biblija
Stari zavjet · Novi zavjet
Knjige · Kanon · Apokrifi

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Četiri obeležja Crkve podrazumijevaju četiri karakteristike koje se pripisuju Crkvi koju je osnovao Isus Hristos„jedna, sveta, saborna/katolička i apostolska Crkva“.

Na ova obeležja se pozivaju mnoge hrišćanske crkve, jer ona potiču iz Nikejskog simbola vere. Ova obeležja se odnose na četiri suštinska aspekta Crkve: