Četinarske šume umerenih predela

Mediteranske četinarske šume predstavljaju dominantno šumski biom rasprostranjen u uslovima s blagim zimama i toplim letima. Većina šumskih (klimazonalnih) ekosistema u ovom biomu sačinjena je od četinarskog drveća, ponekad pomešanog s lišćarskim vrstama. Spratovnost šume je nedovoljno izražena. Geografski, biom umerenih četinarskih šuma ograničen je na severnu Zemljinu poluloptu — na priobalne predele sa blagom klimom. Najzastupljenije vrste drveća su beli borovi, kedrovi, čempresi, duglazije i tise.

Biomi
Suhozemni biomi
Tundra
Tajga/borealne šume
Planinski travnjaci i šikare
Crnogorične šume umjerenog pojasa
Tropske i suptropske četinarske šume
Umjerene širokolisne i mješovite šume
Mediteranske šume i makije
Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume
Tropske i suptropske suhe širokolisne šume
Umjereni travnjaci, savane i šikare
Tropski i suptropski travnjaci, savane i šikare
Pustinje i vegetacija sušnih područja
Plavljena travna vegetacija
Riparianska zona
Vlažno područje
Vodeni biomi
Jezero
Litoral
Šume mangrova
Šuma kelpa
Koraljni greben
Neritička zona
Epikontinentalni pojas
Pelagijska zona
Bentos
Hidrotermalni izvori
Hladni izvori
Led
Drugi biomi
Endolitska zona
četinarske šume u Nacionalnom parku Siskiju, ekoregion klamat-siskijskih šuma

Biogeografsko rasprostranjenje

uredi

Biom četinarskih šuma umerenih predela prisutan je u tri biogeografske celine (Palearktiku, Holarktiku i Indomalaji) sa sledećim ekoregionima:

Palearktik Nearktik Indomalaja
 1. alpske četinarske i mešovite šume
 2. altajske planinske šume i šumo-stepe
 3. kaledonijske četinarske šume
 4. karpatske planinske četinarske šume
 5. četinarske šume planina Da hingan i Džagdi
 6. istočnoavganistanske planinske četinarske šume
 7. šumo-stepe planinskog lanca Elburz
 8. helanšanske planinske četinarske šume
 9. hengduanske subalpijske četinarske šume
 10. planinske četinarske šume Hokaida
 11. alpijske četinarske šume Honšua
 12. hangajske četinarske šume
 13. mediteranske četinarske i mešovite šume
 14. subalpijske četinarske šume severoistošnih Himalaja
 15. severnoanatolijske četinarske i listopadne šume
 16. alpijske četinarske i mešovite šume Nuđijang Lankang klisure
 17. kilijanske četinarske šume
 18. kjonglaj-minšanske četinarske šume
 19. sajanske planinske četinarske šume
 20. skandinavske priobalne četinarske šume
 21. tjanšanske planinske četinarske šume
 1. šume Alberte
 2. brdske šume Alberte i Britanske Kolumbije
 3. šume Arizone
 4. atlantske priobalne borove šume
 5. šume Plavih planina
 6. kontinentalne priobalne šume Britanske Kolumbije
 7. šume u zavetrini Kaskadnih planina
 8. šume Centralnih i Južnih Kaskadnih planina
 9. šume centralnih planina Britanske Kolumbije
 10. srednjepacifičke priobalne šume
 11. šume Stenovitih planina u Koloradu
 12. šume istočnih Kaskadnih planina
 13. šume peščanog bora u Floridi
 14. kompleks šuma sliva reke Frejzer
 15. planinske šume Velikog Basena
 16. klamat-siskijske šume
 17. srednjeatlantske priobalne šume
 18. šume severnih centralnih Stenovitih planina
 19. severnokalifornijske priobalne šume
 20. severnopacifičke priobalne šume
 21. severne prelazne alpijske šume
 22. okonaganske sušne šume
 23. pajnivudske šume
 24. pjudžitske nizijske šume
 25. Ostrva kraljice Šarlote
 26. mešovite šume bora i hrasta na planinama Sijera Huarez i San Pedro Mortir
 27. šume Sijera Nevade
 28. šume južnih centralnih Stenovitih planina
 29. jugoistočne četinarske šume
 30. planinske šume Vosača i Juinte
 1. istočnohimalajske subalpijske četinarske šume
 2. zapadnohimalajske subalpijske četinarske šume